Böcek Takımları

Böcek Takımları

Böcek türlerinin toplam sayısına veya belirli sıralar dahilinde olanlara ilişkin tahminler genellikle önemli ölçüde değişir. Küresel olarak, bu tahminlerin ortalamaları, şu anda bulunan ve tanımlanan yaklaşık 1 milyon böcek türü ile birlikte toplamda yaklaşık 1,5 milyon ila 5,5 milyon böcek türü olduğunu göstermektedir. Her yıl tüm organizmalardan yalnızca yaklaşık 20.000 yeni tür tanımlandığı için, tür tanımlarının oranı büyük ölçüde artmadıkça çoğu böcek türü tanımlanmadan kalabilir. 24 böcek takımından dördü, açıklanan türlerin sayısı bakımından baskındır. Bunlar Coleoptera, Diptera, Hymenoptera veya Lepidoptera'ya aittir. Bu böcek takımlarına ait tespit edilen en az 670.000 tür böcek türü vardır. 2017 yılı itibarıyla, önceki 500 yıl…
Insecta taksonu ile böcek terimi arasında aslında fark vardır. Türkçede insecta sınıfına da böcek dendiği için sınıflandırmada karışıklık yaşanabilmektedir. Böcek terimi temelde hexapoda sınıfı yani altıbacaklılar için kullanılan bir terimdir. Hexapoda Insecta taksanonun bir alt sınıfı olarak kabul edilir. Bununla insecta ve böcek sınıflarını tanımlamada farklı tanımlamalarda yapılmaktadır. Milyonlarca hayvanın sınıflandırmasında bu tür karışık ve alternatif sınıflandırmaların olması doğaldır. Böcek türü araştırmalarından farklı kaynaklardan yararlanmak araştırma yapan kişiler adına daha doğru bir yöntem olacaktır. Tanımlamalardaki karışıklık dilden dile çevirilerde daha da artmıştır. Bir çok dilde altı bacaklıların tamamı böcek kabul edilir. Buna ilaveten altı bacak sınıfının üst sınıfı olan insecta…
Her bireyin kalıtsal yapısı kendine özgüdür. Fakat bir türü meydana getiren, populasyondaki bireylerin tümüdür. Bu nedenle varyasyondan (bireysel değişikliklerden başlayarak, benzerlik sırasına göre, yukarı kategorilere gidilmelidir. Bu ilişki, sınıflandırmanın sistemi olarak bilinir. Benzerliklerin derecesini ve gerçekçiliğini araştırma, sistematiğin en önemli ve en zor kısmıdır. Bu nedenle böceklerde, tür ayırımı için, en gerçekci yol olarak eşeysel organların karşılaştırılması yöntemi kullanılır. Bunun için, bu karşılaştırmanın ilkeleri iyi bilinmelidir. Olanak bulunduğu zaman en iyi yöntem, populasyon olarak çalışmadır ve fosil formundan başlayarak, tüm yapısal ve ekolojik ilişkiler göz önüne alınmalıdır. En önemli konulardan biri de seçilen özelliğin kalıtsal yapıyı ne ölçüde yansıttığının ve…
Araziden Toplanmaları: Hemen hemen akla gelebilecek tüm yaşam ortamlarını işgal etmiş olan böcekleri toplamak öncelikle bilgi ister. Çünkü her türün yaşadığı bir ortam vardır ve bunun bilinmesi de uzmanlık gerektirir. Çoğunlukla belirli bir grup böceğin toplanılması için arazi çalışması yapılır; fakat birlikte yakalanılan diğer gruplar da değerlendirilmek üzere saklanır ya da tanınmak (teşhis edilmek) üzere uzmanlarına gönderilir. Yakalama kural olarak atrap ya da böcek kepçesi denen, saplı, 20-30 cm 2 açıklığı olan bir çembere geçirilmiş tül, naylon ya da bez torba ile yapılır. Duruma göre pens, aspiratör, çeşitli tuzaklar, hatta el kullanılabilir. Toprakta yaşayanlar icin çoğunluk Apterygota türleri için, %…
Çift kuyruklular olarak ta isimlendirilmiştir. Bilimsel ismi Diplura olrak böcek takımıdır. Adını, 11. karın segmentindeki üyelerinin iplik (Campodeidae), kısa bir anten (Projapygi. dae) ya da kerpeten (Japygidae) gibi bir serkusa dönüşmesinden dolayı almıştır. Ağız parçaları içeriye çökmüş (entognatha) böcekler içinde serkus taşıyan yalnız bu takımdır. Boyları 2 mm - 6 cm (Heteroyapyx türlen) arasında değişen; gözsüz, beyaz ya da sarımsı renkli; vücutlarının üzeri değişik sıklıkta tüylü pek nadir olarak pullu; boncuk dizisi şeklinde segmentli antenleri ve ısırıcı ağız parçaları olan: nemli ve gevşek yapılı topraklar içerisinde yaşayan hayvanlardır. Entognatha içerisinde Thysanura'ya da geçiş gösteren en ilkel yapıyı gösterirler. Bu ilkel…
Telson kuyruklular olarak ta isimlendirilen böcek sınıfıdır. Bilimsel isimi Protura’dır. İtalyan SİLVESTRİ 1907 yılında ilk temsilcisini bulmuştur. Boyları 0.2-2 mm; çoğunluk renksiz, sarımsı; dünyanın her tarafına yayılmış, toprakta yaşayan; vücutları boyuna uzamış birbirine benzer segmentlerden oluşmuş; antenleri olmayan bunun yerine birinci bacak çiftini anten gibi kullanan; böylece ancak iki çift bacağıyla yürüyen, gözsüz, derileri ince ve pulsuz; serkusları olmayan hayvanlardır. Abdomen segmantlerinde sinir sisteminin çok az yoğunlaşma (bir araya gelme) göstermesi ve ön bacakta tibiotarsal eklemin olması bunların Collembola'dan daha ilkel olduğunu gösterir. Trake sistemi küçük formlarında (Acerentomidae) körelmiş, buna karşın diğerlerinde örneğin Eosentomidae'de gelişmiştir. Bu sonuncularda göğüste (meso- ve…
Bu takımın bilimsel ismi Pterygota (Metabola)’dır. Thysanura'da bulunan paranotanın, mezonotum ve metanotumdakilerinin gelişmesiyle birincil olarak kanatlar oluşmuş ve bu yapıyla özellik kazanmışlardır. Palaeodictyoptera'da (soyu tükenmiş hamam böceği atası) mezo-ve metatoraksta hareketli kanat olmakla birlikte, protoraksta ve abdomende de kanat şeklinde yapılar vardır. Kanat damarlarının sıralanışına bakılırsa bunlar aynı kökenden gelmiştir. Kanatlı böceklerin ilk fosillerine Orta Karbon'da ve zengin tür çeşidiyle de Üst Karbon'da rastlamaktayız. İkel gruplarında kanat vücut üzerine yatırılamaz. Ağız üyeleri baş kapsülüne serbest olarak bağlanmış; trake sistemi enine boyuna kollarla birbirine bağlanmıştır. Kural olarak gögüste 2, abdomende 8 stigma bulunur. Malpiki bezleri ve salgısını dışarıya akıtan labiyal bezler…
Apterygota (Ametabola) olarak isimlendirilirler. Köken olarak homojen olmadıkları kabul edilen bu altsınıfın üyelerinden Campodea, yapı bakımından Symphyla (kırkayaklardan)'ya, Ectognatha'ya ait olanlar ise (Thysanura) kanatlı böceklere yakınlık gösterirler. En ilkel böcek gruplarını içeren bu altsınıfın üyeleri vücut bakımından, baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Kural olarak bir çift antenleri olan (Protura'da anten yoktur); gerçek petek gözleri nadiren bulunan (Machilidae ve Lepismatidae'de), bazı gruplarda nokta gözleri de bulunan, ağız parçaları mandibul, maksilla ve hipofarinksten oluşmuş hayvanlardır. Üç segmentli göğsün her segmentinde bir çift bacak bulunur. Kanatlar ilkin olarak da (embriyonik gelişme sırasında da) bulunmaz. Abdomen ilkel fosil böceklerde olduğu…
Bilimsel ismi Thysanura’dır. Oligosen'den beri yaşayan bu hayvanlar, Ectognatha'nın en ilkel grubunu oluşturur. Birçok araştırıcı tarafından mandibulun bir ya da iki eklem çıkıntısıyla başa oturmasına göre Archaeognatha ve Zygentoma diye iki gruba, alt takıma (bazen takıma) ayrılır. Bu sonuncular bazı özelliklerinden dolayı kanatlı böceklere yakındırlar. Birçoğu vücutlarında taşıdıkları pulcuklardan dolayı (elle temasta dökülürler) gümüşümsü renkte görünürler. Pullar arasında tüyler de görülebilir. Bu tüyler düşmanlarına karşı yöneltilebilir. Abdomenlerinin son kısmında üç tane tüylü uzantının olması bu takıma bu adın verilmesini sağlamıştır. Yanlarda bulunanı serkuslar, ortada bulunanı daha uzun yapılı olanı ise epiproktur (11. segmentin sırt plakası). İki alt takıma bağlı 700…
Sıçrar kuyruklular olarak ta isimlendirilir. Bilimsel olarak Collembola, Podura olarak isimlendirilmiştir. Yunanca karnı tüplü anlamına gelen bu takımın boyları 0.259 mm. (Tetradontophora), genelikle 1-2 mm. olan, saksılardaki topraklarda ve bazı birikinti suların yüzeyinde dahi görülebilen hayvanlardır. Kutupların içlerine kadar yayılmışlardır. Daha çok % 100'lük nemli topraklarda ve özellikle orman topraklarının içinde büyük sayılarda yaşarlar (100.000 birey/m²). Derinlere gittikçe sayıları azalır (2 m.'de dahi vardır). Birçok türü kozmopolit olmuştur. Termit ve karınca yuvalarında da bulunurlar. Podura aquatica ve Smint-hurides aquaticus suların üzerinde yaşar. Isotoma saltans (=Desoria glacialis) = Buzul Piresi, buzul kenarlarında (+3°C), Anurida martima geçici su birikintilerinde yaşar. Toprak biyolojisinde…
Symphypleona düzeni, böceklerle ilgili küçük altı uçlu bahar kuyruklarından oluşan üç ana gruptan biridir. Yay kuyruklarının hala bir böcek sırası olduğuna inanıldığında, Symphypleona bir alt sınır olarak sıralandı. Vücut şekliyle diğer bahar kuyruğu gruplarından en iyi şekilde ayırt edilebilirler. Alt takıma ait bu türün vücudu yuvarlak bir torba gibi, segmentleri belirsizdir. Baş hipognat; anten başın üzerinden çıkar. Furkula her zaman vardır; göğüs 3 segmentten, abdomen ise 4 segmentten oluşmuştur Familya - Sminthuridae = Esas Yaykuyruklular : Bu türün erkeklerinin çoğunun anteni yakalama, özellikle kavuşma sırasında dişiyi antenlerinden yakalama görevi yapar. Dördüncü anten segmenti 3 sünden uzundur. Sıçrama organları büyüktür. Stigmalar…