Arthropleona

Arthropleona Arthropleona İyon Böcek İlaçlama ve Pest Kontrol

Vücutları silindirik ya da yassı; abdomenlerindeki en azından 6 segmenti belirgin, son iki abdominal segmenti çok küçüktür; baş prognat (Poduridae hipognat) antenler başın önünde; furkula yoktur. Türlerin 3/4'ü bu alttakıma aittir.

 1. Üst familya: Poduroidea: Protoraks üsten bakıldığında görülür, üzeri kısa tüylerle örtülüdür. Kutikulaları pürtüklü ve tüberküllü; antenleri kısa, 4 segmentlidir.
 2. Familya - Poduridae = Karpireleri: Yunanca yaylıayak anlamına gelen bu familyanın üyeleri, karıntüpünün sonuna ve ikinci çift bacağın kaidesine kadar uzanan furkulaya
  sahiptir. Palearktik'te durgun sularda ve suların kıyılarında yaşayan bu familyaya ait tek bir
  tür olan Podura aquatica, ülkemizde de bulunur.
 3. Familya - Hypogastruridae : Çoğunluk gözleri mevcut; abdomenin son segmentinde genellikle bir çift diken bulunur. Hypogastrura tigridis ve H. viatica ülkemizde bulunur.
 4. Familya - Onychiridae : Göz ve pigment bulunmaz; furkula çoğunluk yoktur.
  Onychiurus rectopapillatus, O. burmeister, O. fimatus, O. levantinus ve Mesophorura
  krausbaueri ülkemizde bulunmaktadır.

Bu ustlamilyaya bağlı diğer familyalar Neanuridae, Anuridae, Brachystomellidae,
Pseudachorutidae'dir.

 1. Üst familya: Entomobryoidea (7 f): Pronotum çok küçük. hemen hemen mezotoraks tarafından tamamen örtülmüş, üzerinde tüyler ve seta yoktur. Kutikula düz, üzeri kıllı ya da pullu; antenler 4-6 segmentlidir.
 2. Familya - Isotomidae = Yosun Güzelleri : Bu türün antenleri 4 segmentli, vücudu kıllarla örtülüdür. Furkula genellikle mevcuttur; abdomenin son 2 ya da 3 segmenti bazı cinslerle kaynaşmıştır. Toprak üzerinde bulunan bitki artıkları arasında yaşarlar.
  Isotomurus palustris, I. balteatus, Tetracanthella acuminata, Isotoma viridis, Isotomiella minor, Proisotoma minuta ülkemizde bulunan türlerdir.
 3. Familya - Entomobryidae = Yosun Böcekleri : Bu türün anteni 4 segmentli; vücut
  setalıdır. Entomobrya'ya ait bazı türler ülkemizde de bulunabilir.
 4. Familya - Lepidocyrtidae = Pullu Yosun Böcekleri : Bu türün vücudu pullu; antenleri 4-5
  segmentlidir. Furkula uzun; ağaç kabuklarının, taşların altında ve toprakların ve mağaraların
  içinde yaşarlar. Pseudosinella octopunctata, Lepidocyrtus lanuginosus ülkemizde bulunmaktadr.

Bu üst familyaya bağlı diğer familyalar : Tomoceridae - Tomocerus, Onocopoduridae, Cyphoderidae, Orchesellidae - Orchesella.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması